Järgmise alltoodud tabeli näol on kirja pandud piimatootjate poolt sagedamini tehtavad söötmisvead nii meil kui mujal.

Näited sagedamini esinevatest söötmisvigadest

Hilislaktatsioonijärgus liigne söötmine

Tagajärjed:

- Rohkem häireid vahetult enne ja peale poegimist

Hilislaktatsioonis lehmade liigne söötmine otseselt probleeme ei tekita, seepärast pööratakse sellele laudapersonali poolt vähem tähelepanu. Tagajärjeks on liiga kõrge konditsiooniga loomade kinnijätmine. Sellistel loomadel tekib rohkem poegimisaegseid probleeme.

Abinõud:

- Hilislaktatsioonis lehmade ratsiooni kontroll

- Jõusööda koguse vähendamine vastavalt

Sellisel juhul tuleb hilislaktatsioonis lehmade söödaratsioon üle vaadata. Seejuures vaadeldakse samaaegselt koresööda kogust ja olemust ja jõusööda kogust ja olemust.

Referentsväärtus: hea närvutatud rohu- ja maisisilo baasil on võimalik toota 10-12 kg piima. Väiksema piimatoodanguga loomadele pole jõusööta seega üldse vaja. Sellisel juhul tuleb ka lehmad vastavalt grupeerida.

Liigne söötmine kinnisperioodil

Tagajärjed:

- Rohkem häireid vahetult enne ja peale poegimist

Loomad, keda kinnisperioodil ülesöödetakse, kalduvad rasvumisele. Sellistel loomadel tekib poegimisajal rohkem probleeme. Siia kuuluvad ainevahetushäired, eelkõige poegimishalvatus; atüüpilised kulgemisvormid (kaasneva hüpofosfateemia ja/või ketoosiga), subkliiniline ja kliiniline ketoos seoses vähenenud söömusega ja keharasvade tarbimisega; suurenenud risk päramiste peetuse tekkeks, libediku paigalnihkumised, mastiidid, sõrgade – ja jäsemetehaigused.

Abinõud:

- Kinnislehmade ratsiooni kontroll

- Pidamise kontroll

Kinnisperioodi alguse ja lõpu ratsiooni, viimaste poegimiseelsete päevade ratsiooni ja poegimispäeva ratsiooni peab analüüsima (kore- ja jõusööda koguse ja koostise). Pidamistingimused on ka väga tähtsad. Söötmise seisukohalt on loomade üleviimine poegimsilauta (mis teistel põhjustel on küll põhjendatud) halb. Mõjud on eriti tugevad, kui loomad tuuakse lauta näiteks karjatamisperioodil  -  äkki puudub loomadel võimalus karjamaal käia ja värsket sööta süüa. Aga samuti tõsiasi, et koresööt asub teises asukohas, vähendab ajutiselt söömust. Samas peaks koresööda söömine ja sellega koos kaltsiumitarbimine, toimuma poegimispäeval samas mahus, mis eelnevatel päevadel.

Liiga kiire jõusööda osakaalu tõstmine ratsioonis peale poegimist

Tagajärjed:

- Vatsaatsidoos

- Isupuudus

- Loom ei söö

- Madal piimarasva sisaldus

Loomad „sissetõmbunud“ kõhuga

- Kurtumine

Kui jõusööda osakaalu liiga kiiresti peale poegimist tõstetakse, võib tagajärjeks osutuda liiga vähene koresööda söömine. Seejuures võib koresööda söömus langeda allapoole miinimumi, mille tagajärjeks on atsidoos ja vatsa funktsioonihäired. Äärmuslikel juhtudel tekib ketoos, mis kaasnevalt väljendub u. 10 päeval peale poegimist. Äkilised muutused koresööda ratsioonis poegimise ajal suurendavad riski. Kui sellises faasis tehakse söötmisvigu, siis on lehmadel tihti näha n.ö. „sissetõmmatud“ kõhtu, mis näeb lahja välja. Vahel loomad reaalselt tõsiselt  kurtuvad.

Abinõud:

Jõusööda osakaalu lisamise kiirust kontrollida, päevas mitte rohkem kui 0,5 kg päevas tõsta

Ratsiooni analüüsimisel tuleb silmas pidada, kui kiiresti jõusööda osakaalu tõstetakse. Reeglina peaks, juhul kui koresööda kvaliteet on hea, jõusöödaratsioon olema vastavuses toodanguga 20 päeva pärast. Seejuures ei tohiks jõusöödakogust tõsta päevas rohkem kui 0,5 kg võrra.

Tagajärjed:

- Vatsaatsidoos

- Söömuse vähenemine

Kõhnumine

- Madal piimarasvasisaldus

Piisava struktuurse toorkiu puudumisel ratsioonis võib olla põhjuseks liiga kõrge jõusööda osakaal, valesti arvestatud kore- ja jõusööda osakaal või valed andmed koresööda toorkiu sisalduse osas. Toorkiu vähesus tekitab subkliinilist vatsaatsidoosi ja piimarasvasisalduse langust. Äärmuslikel juhtudel tekib isupuudus. Selle tagajärjeks on piimatoodangu langus ja loomad on silmnähtavalt halvema konditsiooniga.

Abinõud:

- Kontrollida struktuuri

Struktuurse sööda osakaalu tõstmine

Ratsiooni analüüsil peab eriti jälgima koresöödaliike, -kogust ja –kvaliteeti, kui ka jõusöödakogust.

Kriteerium: lihtsustatud struktuuriväärtus vähemalt 1/3 kogu ratsiooni kuivainesisladusest.

Liiga vähe jõusööta peale poegimist

Tagajärg:

- Valgusisalduse lagus piimas

- Ketoosid

- Piimatoodangu langus

Kui loomad ei tarbi soovitud koguses jõusööta, peab põhjuseid otsima liiga kiirest jõusööda lisamisest või liiga vähesest toorkiu sisaldusest (vt. ülal)

Teisest küljest, kui antakse liiga vähe jõusööta, muutub peale poegimist alati tekkiv energia defitsiit tõsisemaks ja loomad kõhnuvad.

Sellisel juhul langeb piima valgusisaldus. Tagajärjeks on ketoosid, mis sellistel juhtudel ilmnevad umbes kolm nädalat peale poegimist. Enamasti langeb sellistel juhtudel piimatoodang väga kiiresti.

Abinõud:

- Ratsiooi analüüs

- Toodangule vastav jõusööda kogus

Ratsiooni analüüsil peab vaatlema nii koresöödaliiki, -kogust ja –kvaliteeti kui ka jõusöödakogust. Kriteerium:  ad libitum söötmisel, kui koresööda kvaliteet on hea, mitmendat korda poeginud lehmade puhul, kelle piimatoodang on >38kg/päevas, maksimaalselt 12kg jõusööta. Mullikate puhul (peale esimest poegimist) piimatoodanguga rohkem kui 27kg/päevas maksimaalselt 9 kg päevas.