Lehmad püsivad karjas kauem, kui neil on mugav, ütles hollandlasest ekspert Frank van Eerdenbur. Ka Sul endal on tööl parem, kui töökeskkond on mugav, nii ei kipu sa ka mujale.  Lehmal on mugav kui laudas on hea kliima, mugav ase ja kvaliteetne sööt.

Mugavus sõltub paljudest pisiasjadest nagu temperatuurist, niiskusest, aseme mõõtmetest, põrandate ja asemete kvaliteedist, mis omakorda kõik kokku võimaldavad (või siis ei võimalda) lehmal piisavalt ja mugavalt puhata – 10 tundi päevas.

Eerdenburg lisab, et farmid tuleb ehitada lehmadele, mitte inimestele. Detailne tähelepanu asemete projekteerimisel tasub end kuhjaga.

Palju suuremat tähelepanu peaks pöörama lehmade mugavusele, kui projekteeritakse farme. Kui lehmad saavad heita pikali mugavalt, on väga tõenäoline, et nad püsivad karjas kauem. Asemed on tavaliselt ehitatud nii, et lehmad roojavad sõnnikukäiku, see on ehituslikult just mugav inimestele, aga mitte lehmadele, kuna selliselt ehitatud ase on liiga lühike lehm mugavaks pikali heitmiseks. Asemete laius on ka problemaatiline, sest lehmad ei saa lamada küljel ega sirutada oma jalgu. Asemed peaksid olema pehmed, puhtad, kuivad ja kui võimalik, siis anorgaanilisest materjalist.

Vabapidamislauda asemete projekteerimine

Vabapidamislauda asemed peaksid võimaldama lehmadel normaalselt liigiomaselt puhata. Asemetel peaks olema piisavalt ruumi lehmadele selleks, et:

 • Saaksid sirutada esijalgu ettepoole;
 • Saaksid heita küljele ja et kaelale ning peale oleks piisavalt ruumi;
 • Saaksid panna pea küljele, ilma et nad toetuksid vastu vaheseina/vahepiiret;
 • Saaksid puhata nii, et nende jalad, udar ja saba jääks asemele, mitte sõnnikukäiku;
 • Saaksid seista ja heita pikali ilma valu kartmata minnes vastu turjapuud või vaheseina/vahepiiret;
 • Saaksid puhata puhtal, kuival ja pehmel asemel. Selleks, et tagada puhas ja kuiv ase, peaks põranda kalle olema 4-7 kraadi vahel.

Vabapidamislauda asemete mõõtmed tuleks valida lähtuvalt suurimatest karjas olevatest lehmadest. Et määrata õiged mõõtmed, peaks hoolikalt jälgima lehmi (käitumine/asendid, konditsioon, verevalumid ja vigastused). Ühtlase suurusega loomad on eelduseks, et tagada karjale ühtlaselt mugavad asemed.

Vaheseinad kui lehmade vajaduste rahuldajad

Puhkeasemete suurus või ruumiline paigutus farmides võivad vähendada puhk/lamamise aega 2,5 tunni võrra päevas või põhjustavad lehmade lamamist sõnnikukäigus. Halvasti projekteeritud vaheseinad võivad põhjustada verevalumeid lehma külgedel ja seljal. Vahesein peaks olema tugev, sile, ilma teravate poltideta ja ilma muude väljaulatuvate osadeta. Kuju peaks olema selline, et lehma jalad ei jääks selle alla kinni ja et oleks piisavalt ruumi külgedele sirutamiseks.

Turjapuu kõrgus peaks olema võimalikult hea

Turjapuu peaks olema asetatud vabapidamislauda asemele nii, et püstiseisev lehm ei urineeriks ega roojaks püsti seistes asemele. Soovitus holsteini tõugu lehmadele oleks >210 cm diagonaalselt mõõdetuna aseme välisäärest ja >122 cm kõrgusel aseme pinnast. See ei tohiks takistada lehma maha heitmist. Lehm peaks saama seista neljal jalal asemel nii, et ta ei puutu turjapuud. Lehmad saavad meile öelda, kas turjapuu kõrgus on õige. Kui lamamisase on puhas ja lehmade kaeladel pole vigastusi või marrastusi, siis on turjapuu õigel kõrgusel. Kui turjapuu on läikiv või lehmade kaelad on hõõrdunud, siis turjapuu on liiga madalal. kui ase on määrdunud rooja ja uriiniga ning turjapuu pole puhas, siis on ase liiga pikk. Väga tugev surve kaelale, mis tekib sobimatult madalale asetatud turjapuust, võib suurendada lonkamist.

Lehmadel peab olema piisavalt ruumi nõjatuda ette ja külgedele

Ettenõjatuse ruum on vajalik selleks, et lehm saaks loomulikul viisil püsti tõusta. Püstitõusmise analüüsi tulemused näitavad, et piimalehmad kasutavad püstitõusmiseks 260 – 300 cm pikki suunalist ruumi. Külgsuunalist liikumisruumi vajavad 60 - 110 cm.

Allapanu

Allapanul on täita kaks eesmärki: esiteks see pehmendab põrandat, et parandada lehma mugavust ja heaolu ja teiseks, see hoiab lehma ja lamamisala puhtana. Lehmad kindlast eelistavad kuiva aset märjale. Korrektne ventilatsioon aitab hoida asemed kuivad. Täheldatud on seda, et mugav allapanu vähendab lonkamist ja seoses sellega on lõalautades vähem lonkamisprobleeme kui vabapidamislautades (tingitud allapanust). Uurimused on näidanud positiivseid tulemusi liiva kasutamisel allapanuna, täheldati seda, et lehmad lamasid rohkem liivaga kaetud asemetel kui muu materjaliga kaetud asemel. Samas liiv allapanuna võib põhjustada teisi probleeme nagu kõrged hoolduskulud, liiva kättesaadavus ning samuti on raskendatud sõnnikumajandus.

Seisvaid lehmi < 15%

Lihtne viis hinnata üldist lehmade mugavust asemetel on lehma heaolu indeksi. See on määratletud nii: pikali olevate lehmade arv jagatud lehmade arvuga, kelle üks jalg või rohkem on asemel, korda 100, mis on mõõdetud 1-2 tunni jooksul enne lüpsi (ei kohaldata robotlüpsilautades). Mitte rohkem kui 15 % lehmadest ei tohiks seista lamamisalal sellel ajahetkel. Need lehmad, kes seisavad selle asemel, et lamada sattuvad stressi. Udara verevarustus on 25-50 % suurem, kui lehmad lamavad, mis omakorda on korralatsioonis piimatoodanguga. Ka mälumisele kulutatud aeg on maksimaalne, kui lehmad saavad lamada vastavalt soovile.

Farmi kliima

Farmi kliimat tuleks mõõta erinevatest farmi kohtadest, et saada piisavalt õiged mõõtmistulemused. Iga mõõtmiskoht peab vastama referentsväärtusele, sest lehmad ei taha olla nendes farmi kohtades, kus pole piisavalt hea kliima, see omakorda vähendab nende liikumisala. See pole mitte ainult oluline rakendada lehmade mugavuse tagamiseks, vaid see on oluline kogu karja jõudluse seisukohast.

Temperatuur

Võrreldes inimeste standarditega, vajab lehm suhteliselt jahedat keskkonda. Optimaalne temperatuur on kõrgetoodangulise karja jaoks -5 ja +15 kraadi vahel. Lakeerivatel, kõrgetoodangulistel lüpsilehmadel on madalaim kriitiline temperatuur (MKT ing.k. LCT) -16 ja -37 kraadi vahele, aga neid on indikaatoritena, kuna tegelik MKT võib sõltuda erinevatest teguritest nagu pidamistingimustest, tõust ja toitumisest ning ka õhu liikumisest ja sademete esinemisest. Et leida optimaalseim temperatuur lehmadele, inimestele ja seadmetele, tuleks enne projekteerimist teha soojusliku tasakaalu arvutused enne farmi ehitamist. Madalaim kriitiline temperatuur on kõrgem kinnislehmadel (-5 kuni 0 kraadi). Keskkonna temperatuur üle 15 kraadi alandab lüpsilehmade kuivaine söömust. Tagajärgedeks piimatoodangu langus.

Ventilatsioon

Kuna lehmad eelistavad jahedat kliimat, siis tuleb ka ventilatsioon seadistada alla 0 kraadi. Ventileerimistase tuleks seadistada nii, et saaks eemaldada niiskust ja CO2 ning hoida sisekliima võimalikult sobivana seadmetele, lehmadele ja töötajatele. Sisetemperatuur ei tohiks ületada rohkem kui 5 kraadi välistemperatuurist, sest muidu tekib tuuletõmme. Suhteline õhuniiskus peaks laudas jääma 50-80% vahele. Kõrgetoodangulised lehmad toodavad 10 kg niiskust päevas, mis kõik vabastatakse farmi, seega õhuniiskus peab olema kontrolli all.

Võtmesõnumid:

Vabapidamislauda lamamisase

 • Ase peab olema projekteeritud vastavalt lehma suurusele ja vajadustele;

 • Ase peab olema pehme, puhas, kuiv ja kui vähegi võimalik, siis anorgaanilisest materjalist;

 • Lehmadel peab olema piisavalt ruumi asemetel sirutamiseks.

Põrand

 • Põrand peab olema piisavalt suure toetuspinnaga;

 • Põran peab olema puhas ja kuiv;

 • Põrand peaks olema sile ja heas seisukorras;

 • Kummimatid põrandal parandavad lehmade liikumist.

Kliima

 • Farmis ei tohiks olla ebameeldivat lõhna;

 • Sisetemperatuur ei tohiks olla kõrgem välistemperatuurist rohkem kui > 5 kraadi;

 • Ei tohi olla tuuletõmmet ega seisvat õhku;

 • Suhteline õhuniiskus peaks farmis jääma 50-80% vahele;

 • Tolm ja ämblikuvõrgud on kehva ventilatsiooni indikaatoriteks.

Majanduslikud seisukohad

 • Lehmad annavad rohkem piima mugavates tingimustes;

 • Lehmad elavad kauem mugavates tingimustes.